وسعت بی واژه

... رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند...

بریدن...

  نمی شود!         هر چه هم که خود را به بادهای فراموشی بدوزم     عاقبت               در نبرد ماندن                                  و اسارت ِ اینگونه رها شدن                  ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 43 بازدید

پرنده...

  لعنت به ما       وقتی میان پنجره و حقیقت آسمان                          یک شیشه                                      فاصله می اندازیم و هیچ فکر نمی کنیم                      پرنده ترین ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 37 بازدید

آبی بلند را می اندیشم...

  من      به تمامی خاک نبودم                 که آسمان                                بخشی از تقدیرم بود!   بال نداشتم اما                  قرار بود                  بیش از هر پرنده ای                                  ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 58 بازدید
شهریور 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
3 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
46 پست
تیر 85
9 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
14 پست
آبان 84
35 پست