تا که بودیم نبودیم کسی

                             

کشت ما را غم بی هم نفسی                        

تا که رفتیم همه یار شدند

 

خفته ایم و همه بیدار شدند            

 

قدر آیینه بدانید چو هست     

نه در آن موقع که اقبال و شکست

     

/ 0 نظر / 21 بازدید