امروز...

 

نیاز به انجام کاری نیست

همین که نفس بکشی

زمین، آسمان،

                      هوا

سبز می شوند...

و تو

آنقدر گل می کنی

که در باغچه ی کوچک خانه ی ما

جا نمی شوی...

این طور نگاه نکن!

همین گل ها

- که با هر خورشید باز می شوند و هر غروب، غنچه-

آن شب

اندازه ی ریشه هایشان

باز بودند...

نیاز به انجام کاری نیست

همین که باشی

باغچه ی کوچک خانه ی ما

سبز می شود...

 

با/بی ربط:

نیستی، و من بودنت را جشن می گیرم...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید