آرش کمانگير

این شعر یه کم طولانیه ولی خیلی قشنگه

حتما بخونیدش

نظر هم فراموش نشه . . . 04.gif

آرش كمانگير

سياوش كسرايي

 

برف مي بارد ؛

برف مي بارد به روي خار و خارا سنگ.

كوه ها خاموش ،

دره ها دلتنگ ؛

راه ها چشم انتظار كارواني با صداي زنگ ...

بر نمي شد گر ز بام كلبه ها دودي ،

يا كه سوسوي چراغي گر پيامي مان نمي آورد ،

رد پاها گر نمي افتاد روي جاده ها لغزان ،

ما چه مي كرديم در كولاك دل آشفته دمسرد ؟

آنك ، آنك كلبه اي روشن ،

روي تپه روبروي من ...

در گشودندم.

مهرباني ها نمودندم.

زود دانستم ، كه دور از داستات برف و سوز،

در كنار شعله آتش ،

قصه مي گويد براي بچه هاي خود عمو نوروز :

( ... گفته بودم زندگي زيباست.

گفته و نا گفته ، اي بس نكته ها كاينجاست.

آسمان باز ؛

آفتاب زر ؛

باغ هاي گل ؛

دشت هاي بي در و پيكر ؛

سر برون آوردن گل از درون برف ؛

تاب نرم رقص ماهي در بلور آب ؛

بوي خاك عطر باران خورده در كهسار ؛

خواب گندمزار در چشمه مهتاب ؛

آمدن ، رفتن ، دويدن ؛

عشق ورزيدن ؛

در غم انسان نشستن ؛

پا به پاي شادماني هاي مردم پاي كوبيدن ؛

كار كردن ،

كار كردن ؛

آرميدن ؛

چشم انداز بيابان هاي خشك و تشنه را ديدن ؛

جرعه هايي از سبوي تازه آب پاك نوشيدن ؛

گوسفندان را سحرگاهان به سوي كوه راندن ؛

همنفس با بلبلان كوهي آواره خواندن ؛

در تله افتاده آهوبچگان را شير دادن ؛

نيمروز خستگي را در پناه دره ماندن ؛

گاه گاهي ،

زير سقف اين سفالين بام هاي مه گرفته ،

قصه هاي در هم غم را ز نم نم هاي باران ها شنيدن ؛

بي تكان گهواره رنگين كمان را

در كنار بام ديدن ؛

يا شب برفي ،

پيش آتش ها نشستن ،

دل به روياهاي دامنگير و گرم شعله بستن ...

 

آري ، آري ، زندگيزيباست.

زندگي آتشگهي ديرنده پا برجاست .

گر بيفروزيش ، رقص شعله اش در هر كرانپيداست.

ورنه ، خاموش است و خاموشي گناهماست. )

 

پيرمرد ، آرام و با لبخند ،

كنده اي در كوره افسرده جان افكند.

چشم هايش در سياهي هاي كومه جستجو مي كرد ؛

زير لب آهسته با خود گفت وگو مي كرد :

(زندگي را شعله بايد برفروزنده ؛

شعله ها را هيمه سوزنده .

جنگلي هستي تو اي انسان !

جنگل ، اي روييده آزاده ،

بي دريغ افكنده روي كوه ها دامن ،

آشيان ها بر سر انگشتان تو جاويد ،

آفتاب و باد و باران بر سرت افشان ،

جان تو خدمتگر آتش ...

سر بلند و سبز باش ، اي جنگل انسان !)

(زندگاني شعله مي خواهد) ، صدا سر داد عمو نوروز ،

( شعله ها را هيمه بايد روشني افروز .

كودكانم داستان ما زآرشبود.

او به جان خدمتگذار باغ آتش بود.

روزگاري بود ؛

روزگار تلخ و تاري بود.

بخت ما چون روي بدخواهان ما تيره.

دشمنان بر جان ما چيره.

شهر سيلي خورده هذيان داشت ؛

بر زبان بس داستان هاي پريشان داشت .

زندگي سرد و سيه چون سنگ ؛

روز بدنامي ،

روزگار ننگ.

غيرت اندر بندهاي بندگي پيچان ؛

عشق در بيماري دلمردگي بيجان.

فصل ها فصل زمستان شد ،

صحنه گلگشت ها گم شد ، نشستن در شبستان شد.

در شبستان هاي خاموشي ،

مي تراويد از گل انديشه ها عطر فراموشي.

ترس بود و بال هاي مرگ ؛

کس نمي جنبيد ، چون بر شاخه برگ از برگ.

سنگر آزادگان خاموش ؛

خيمه گاه دشمنان پر جوش .

مرزهاي ملك ،

همچو سرحدات دامنگستر انديشه ، بي سامان .

برج هاي شهر ،

همچو بارو هاي دل ، بشكسته و ويران.

دشمنان بگذشته از سر حد و از بارو ...

هيچ سينه كينه اي در بر نمي اندوخت .

هيچ دل مهري نمي ورزيد .

هيچ كس دستي به سوي كس نمي آورد .

هيچ كس در روي ديگر كس نمي خنديد .

باغ هاي آرزو بي برگ ؛

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

نگار خانم سلام حالتون خوبه؟ شعر رو خوندم به کم طولانی نيست خيلی طولانيه ولی خيلی خيلی قشنگه من ديگه می رم آب بخورم آخه گلوم خشک شده