حافظ

رفيقان چنان عهد صحبت شكستند

                                          كه گويی نبوده است خود آشنايی

نمی بينم از همدمان هيچ بر جا

                                       دلم خون شد از غصه ساقی كجايي؟ 

/ 0 نظر / 3 بازدید