فرقی ندارد !

حالا آجر به آجر دیوار ها را هم که به ابرها بدوزی، تمام حرف من،

 همان سکوتی هست که بود.

روزنه ها را ببند. باور خورشید را ، جای دیگری کاشته ام.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید