ايرانيم

ايرانيم و ريشه به خاك وطنم هست

عشق وطن آميخته با جان و تنم هست

هرگز به همه گوهر عالم نفروشم

اين در دری را كه به درج و دهنم هست

درسينه نهان كرده ام آتشكده پارس

آن آتش پر سوز نهان در سخنم هست

     توران شهرياری

 

/ 0 نظر / 16 بازدید